Prioris – työnäön ammattilainen

Näkö on olennainen osa työkykyä useimmissa nykyaikaisissa töistä, jotka ovat muuttumassa entistä enemmän toimistotyön luon­tei­sik­si. Silloin korostuvat keskeisen näön toiminnot ja tarkka näkö. Värinäkö on monessa työssä välttämätön ja määrätyissä työtehtävissä tar­vit­sem­me myös hyvää syvyysnäköä.

Usein työnäköä pidetään silti itsestäänselvyytenä ja sen merkitys huomataan vasta ongelmien alet­tua. Silmiin kohdistuu vuosittain tu­hansia työtapaturmia ja näyttöpäätetyön lisääntyessä myös sil­mi­en rasitusvaivat lisääntyvät.

Kun työntekijän näkö on kunnossa ja silmät oikein suojattu työteho ja -turvallisuus paranevat. Työnanta-jan panostukset silmien hy­vin­voin­tiin kannattavat aina.

Prioris työnäkö tarjoaa työnäköön erikoistuneiden optikoiden käyttöön monipuoliset tiedot ja kouluttaa heidät käyttämään niitä erilaisten yritysten hyödyksi. Toimimme tarvittaessa myös työterveyshuollon kon­sult­ti­na näkö-, työergonomia- ja va­lais­tus­asi­oissa.

Näyttöpäätetyö ja siinä tar­vit­tavat silmälasit määritellään EU:n direktiivissä 90/270/ETY ja siihen poh­jaa­vassa Val­tio­neu­voston päätöksessä VNp 1405/93.

Työnantajan on kustannetta­a työntekijälle erityistyölasit, jos ta­van­omai­set yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit eivät ole työhön so­pi­vat.  Työterveyshuollon tilaamista ja op­to­er­gonomiakoulutuksen saaneen op­tikon suorittamista tutkimuksista on mah­dol­li­s­ta saa­da Ke­la­kor­va­us.