Erityistyölasit näyttöpäätetyössä

Näyttöpäätetyöhön liittyvään sil­mi­en hyvinvointiin voidaan vaikuttaa monin tavoin. Silmäoireita, päänsärkyä ja niska-hartiavaivaa vähennetään järjestämällä ja säätämällä työpaikka työasennon ja näkemisen kannalta sopivaksi.

Työnantaja voi lisätä työtehoa ja vähentää sairaspoissaoloja huo­leh­timalla työpisteiden ergonomiasta ja työssä mahdollisesti tarvittavista erityistyölaseista. Erityistyölasien val­mistamisessa ei ole mieltä, jos työterveyshuollon ammattihenkilö ei ole suorittanut ensin työpisteen er­gonomista tar­kas­tamista ja tar­vit­ta­via korjauksia. Yhteyttä voi ottaa työterveyshoitajaan tai suoraan työfysioterapeuttiin.

Työterveyshuolto kirjoittaa myös tarvittaessa mak­su­si­tou­muk­sen silmälääkärille. Lähtöoletuksena työpiste on järjestetty siten, että nor­maaleilla yleislaseilla työskenteleminen onnistuu. Jos tämä ei ole mahdollista, voivat ky­see­seen tulla erityistyölasit. Työntekijälle tehdään toiset, eri­lai­set silmälasit näyttöpäätetyöhön.

Palvelemme yrityksiä työnäkemiseen liittyvissä tar­kas­tuk­sissa ja tut­kimuksissa. Kou­lutettu ja osaava henkilökuntamme antaa tar­vittavat lausunnot ja val­mis­taa käyttötarkoi-tukseen sopivat työlasit.